Dienstverlening

Bovengrondse infrastructuur

Landmeten omvat veelal de werkzaamheden in relatie tot het digitaal inmeten van terreinsituaties. Deze inmeting worden veelal verricht ten opzichte van NAP en RD en ingepast op bestaande GBKN-ondergronden. Ook kadastrale gegevens kunnen bij het landmeten betrokken worden. Obstakels zoals oude gebouwen, resten van muurwerken en andere zakenwaar een landmeter tijdens het landmeten tegenaan loopt, worden probleemloos ontweken met de gebruikte apparatuur. Landmeten is een uiterst zorgvuldige bezigheid die absolute nauwkeurigheid vereist. Afhankelijk van de situatie wordt daarom een (robotic) total station of GNSS (GPS) ingezet. Daarvóór wordt een grondslagmeting verricht. Deze metingen zijn noodzakelijk voor het nauwkeurig inmeten van terreinen of voor het uitzetten van bouwprojecten in elke sector. Dit houdt in dat er grondslag gemaakt, gemeten en vereffend wordt om de hoogst haalbare nauwkeurigheid te verkrijgen, zodat gedurende het gehele project kan worden teruggevallen op deze grondslag.Uitzetten en maatvoeren

Het uitzetten van maatvoering betekent het nauwkeurig uitzetten van basispunten met behulp van een (robotic) total station of met GNSS (GPS). Goede maatvoering begint met een goede voorbereiding. Op kantoor vertaalt de projectleider de tekeningen van de opdrachtgever naar tekeningen die de maatvoerder in het veld kan gebruiken. Hiermee kunnen door de specialisten in het veld op snelle en adequate wijze de benodigde gegevens worden uitgezet. Hierbij valt te denken aan het uitzetten van hoogten, rioolputten, wegtracés, aspunten en kavelgrenzen, betonmaatvoering, inclusief ankerplannen.GPS-metingen

GPS-metingen worden voor allerlei soorten projecten uitgevoerd. Hierbij kan worden gekozen voor metingen met GPS-apparatuur waarbij contact wordt gemaakt met een virtueel referentienetwerk of voor apparatuur waarbij de correctiedata rechtstreeks van een basisstation afkomstig is. De keuze hierin is afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid. Soorten werkzaamheden waar wij GPS-apparatuur voor gebruiken zijn onder andere het inmeten van nieuw aangelegde ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, DTM-metingen, situatie- en detailmetingen, profielmetingen, volume- en oppervlaktemetingen, et cetera.Situatie- en detailmetingen

Tekeningen van de bestaande situatie zijn niet altijd aanwezig of zijn te onbetrouwbaar om te dienen als referentiekader. Daarom is het verstandig om te starten met een landmeetkundige meting en zo de huidige situatie eerst volledig in kaart te brengen. Metingen worden, afhankelijk van de vraag, in 2D of 3D uitgevoerd met GPS-nauwkeurigheid of nauwkeuriger met behulp van een Total Station en een (digitaal) waterpasinstrument. Uiteindelijk worden deze metingen verwerkt tot het gewenste formaat, bijvoorbeeld DWG, DGN, DXF, of ASCII.Mutatiemetingen

In een wereld die continu verandert is het van belang dat de landmeter altijd onderweg is met de meest recente kaart/tekening van een situatie, zodat mutaties op efficiënte wijze worden geconstateerd. Wijzigingen worden gemeten, met meetband en/of total stations of met GNSS (GPS). De ingemeten gegevens worden in de kaart of op tekening vastgelegd. Het gehele proces rondom mutatiemetingen wordt ook wel “bijhoudingen” genoemd. Het geheel aan mutaties kan vervolgens centraal in een database worden beheerd.DTM-metingen

Digitaal Terrein Model metingen (DTM-metingen) leveren een uiterst gedetailleerd beeld op van het hoogteverloop van een terrein. Dit gedetailleerde beeld wordt bereikt door middel van het genereren van een zogenaamd triangulatiemodel uit de 3D-meetgegevens. Het model kan vervolgens als basis dienen voor eenvoudige volumebepalingen, het generen van profielen en hoogtelijnenkaarten en voor integratie van te ontwerpen objecten in de bestaande situatie (bijvoorbeeld wegen en dijklichamen.Kadastrale landmetingen

Kadastrale grenzen uitzetten, ook wel grensbepaling genaamd, is een specifiek type inmeting. In een aantal situaties is grensbepaling een juiste keuze. Zo kan er twijfel zijn over de huidige grensbepaling, of is de exacte perceeloppervlakte benodigd. Bij verkaveling van een perceel, bij kadastrale perceelsplitsing voorafgaand aan de overdracht van een perceel én bij perceelvorming van de kavels voorafgaand aan- en verkoop van bouwkavels is ook een kadastrale meting noodzakelijk.Profielmetingen

Profielmetingen zijn te maken in een aantal variaties, denk bijvoorbeeld aan lengte- en dwarsprofielen van watergangen, wegen, dijklichamen en kunstwerken (doorrijdhoogtes). Het resultaat levert een lengte- of dwarsdoorsnede op van het betreffende object, welke vervolgens kan worden uitgeleverd in ieder gewenst formaat. Een alternatief voor de profielmeting is het rechtstreeks en geautomatiseerd genereren van profielen vanuit het ingemeten DTM-model.Volume- en oppervlaktemetingen

Bij volume- en oppervlaktemetingen worden verschillende DTM-modellen over elkaar heen gelegd. Hieruit kunnen vervolgens eenvoudig volume- oppervlakteberekeningen gemaakt worden door middel van een verschillenanalyse.Hydrografische metingen

Onder deze werkzaamheden vallen metingen die onder het wateroppervlak plaatsvinden. Te denken valt aan het meten van bodems van alle mogelijke zoet- en zoutwater lichamen, het in- en uitpeilen voor baggerwerkzaamheden en het monitoren daarvan eb de slibkwantiteitsbepalingen. Meestal gaat het bij de meting om peilingen waarbij vanuit een boot de waterdiepte wordt bepaald.Zettingsmetingen

Met zettingsmetingen wordt bijvoorbeeld gemonitord of nieuw aangelegde zandlichamen voldoende stabiliteit hebben om verharding op aan te brengen. Dit gebeurt veelal met zakbakens die periodiek op hoogte gecontroleerd worden. Deze metingen kunnen zeer nauwkeurig verticaal (Z) of horizontaal (X, Y) of in beide richtingen uitgevoerd worden.Railinfra metingen

Hieronder vallen de gedetailleerde nulmetingen en monitoring van railinfra objecten, zoals spoorrails, bovenleidingen, kunstwerken, etc.

Ondergrondse infrastructuur

Grondradar

Via grondradarsystemen worden zeer eenvoudig en nauwkeurig bestaande tracés van kabels en leidingen gelokaliseerd. Hiermee kan het aantal te graven proefsleuven behoorlijk worden verminderd of kan dit zelfs overbodig worden gemaakt.Kabels- en leidingen registratie

Onder deze registratie valt met name het inmeten van nieuw aangelegde tracés, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de aanleg van glasvezelnetwerken. Vanuit deze ingemeten gegevens worden voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers revisietekeningen, KLIC-gegevens, materiaalgegevens en productielijsten opgemaakt.Revisiemetingen

Deze metingen worden uitgevoerd tijdens of na het afronden van werkzaamheden ten behoeve van beheersystemen van de opdrachtgever en kunnen in alle voorkomende formaten opgeleverd worden. Door de uiteindelijke situatie nauwkeurig in te meten, kunnen de betrouwbare revisietekening bij latere aanpassingen als uitgangspunt dienen. Met name bij ondergrondse infrastructuur is dit van cruciaal belang.

Bouw & vastgoed

Maatvoering

Maatvoering is één van de meest voorkomende werkzaamheden in de (utiliteits)bouw alsmede de GWW. Werkzaamheden die vooraf gaan aan het maatvoeren, zijn bijvoorbeeld het uitzetten van kadastrale percelen, het controleren van de door de gemeente uitgezette rooilijnen, grondwerk en het palenplan. Na de controle van het palenplan volgt de maatvoering (inclusief hoogtepeil) ten behoeve van de fundering: het stramien op de begane grondvloer en de verdiepingen. Maatvoering van het ankerplan voor staalconstructies behoort ook tot de mogelijkheden.

Naast de hoofdmaatvoering is het ook mogelijk de detailmaatvoering te laten uitvoeren. Dit is vaak een wens die terugkomt bij complexe gebouwen.

Alle werkzaamheden worden door een projectleider voorbereid, zodat de maatvoering niet alleen volledig digitaal, maar ook volledig gecontroleerd plaatsvindt. De door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen worden in AutoCAD en MicroStation voorbereid en metingen worden na afloop in dezelfde software verwerkt.Gevel- en inpandige metingen

Steeds vaker worden bestaande gebouwen verbouwd. Voor een architect is dit een mooie uitdaging, maar het is wel noodzakelijk om over de juiste uitgangspunten te beschikken. Afhankelijk van de complexiteit en het benodigde detailniveau kunnen bestaande gebouwen zowel aan de buiten- als binnenzijde en zowel in 2D als 3D in lijnenverband of als model in kaart gebracht worden.

Naast het herbestemmen van bestaande gebouwen is een inpandige meting ook inzetbaar voor bepaling van de verhuurbare oppervlakten. Dit gebeurt conform de NEN2580-norm, waarmee een waardevol rapport wordt opgeleverd.Deformatiemetingen

In Nederland wordt nog steeds volop gebouwd. Veel bouwwerkzaamheden vinden dan ook aangrenzend aan bestaande bebouwing plaats. Hierdoor worden deformatiemetingen steeds belangrijker of zelfs geëist.

Bij een deformatiemeting wordt de bestaande situatie nauwkeurig gemeten, voordat een project kan worden gestart. Hiervoor worden vaste punten in de bestaande bebouwing aangebracht die alleen in hoogte of in hoogte en positie worden gemeten. Op reeds bestaande scheuren worden scheurmeters aangebracht. Tijdens het gehele bouwproces worden de metingen herhaald om te constateren of er deformaties plaatsvinden groter dan de vooraf bepaalde grenswaarde.

Wanneer deformaties in een vroeg stadium worden waargenomen, kunnen maatregelen tijdig worden genomen om schade aan de omgeving te voorkomen. Daarnaast wordt onterechte aansprakelijkheid voorkomen en wordt een snelle afhandeling van werkelijk ontstane schade gerealiseerd.

Om een totaalbeeld te krijgen van de mogelijke deformatie, worden zowel precisie-waterpasinstrumenten (nauwkeurige hoogtemeting), precisie-totalstations (positie) als scheurmeters gebruikt.

Industrie & installatietechniek

In het marktsegment ‘industrie & installatietechniek’ worden diverse methoden voor inmeting gebruikt zoals die ook in de andere hierboven genoemde marktsegmenten worden toegepast. Hierbij valt onder meer te denken aan het uitzetten en maatvoeren, het gebruik van de grondradar, het inmeten van kabels- en leidingentracés en het verrichten van gevel- en inpandige metingen.

Trots & Tevreden